Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Marszałka Województwa Śląskiego

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego

Aktualności 10 Grudnia 2009

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.

Opracowanie przedmiotowego "Programu......." prowadzone jest na podstawie art. 91 ust. 1i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych - normatywnych substancji w powietrzu.

Strefy na terenie województwa śląskiego, w których przekroczone zostały normatywne poziomy substancji w powietrzu to:

  • Aglomeracja Górnośląska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren,
  • Miasto Bielsko-Biała - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  • Miasto Częstochowa - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  • Strefa bielsko-żywiecka - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  • Strefa bieruńsko-pszczyńska - benzo(a)piren
  • Strefa częstochowsko-lubliniecka - benzo(a)piren
  • Strefa gliwicko-mikołowska - benzo(a)piren
  • Strefa raciborsko-wodzisławska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  • Strefa tarnogórsko-będzińska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren
  • Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska - pył zawieszony PM10, benzo(a)piren 

Wnioski do projektu dokumentu można składać pisemnie w terminie do 31 grudnia 2009 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Ochrony Środowiska 
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

lub elektronicznie na adres e-mail: ikuboszek@silesia-region.pl i mprimus@silesia-region.pl

Po opracowaniu projektu "Programu......." jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym.

top_baner
do góry