Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 18 Września 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 18 września 2012 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późn. zm., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Zarządzenie Burmistrza nr 300/12 z dnia 17 września 2012 roku roku oraz projekt w/w. zmian w uchwale są opublikowane w BIP pod adresem internetowym: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach pod adresem: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/aktualnosci_szczegoly,news1394.html

W terminie do 3 października br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9.

Informuję jednocześnie, że projekt zmian w uchwale dotyczy projektów z zakresu rozwoju sportu realizowanych przez kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Sportowy, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie zmian w w/w. uchwale odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. dr. Rostka 7, tel. 32 4312251.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej. Do sprawozdania Burmistrz załączy własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 300/12 z dnia 17 września 2012 roku
  2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października 2010 r., z późn. zm., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
  3. Wniosek
  4. Sprawozdanie
  5. Ostateczny projekt przedsięwzięcia
do góry