Strona główna/Urząd/Aktualności/II Bieg Przełajowy z Rozbójnikiem Ramżą

II Bieg Przełajowy z Rozbójnikiem Ramżą

Aktualności 29 Czerwca 2016

Zapraszamy serdecznie do udziału w II Biegu Przełajowym z Rozbójnikiem Ramżą.

Szczegóły imprezy na plakacie oraz w regulaminie.

 

REGULAMIN

ZAWODÓW NORDIC WALKING, BIEGU PRZEŁAJOWEGO I BIEGU DLA DZIECI

PN. „II BIEG Z ROZBÓJNIKIEM RAMŻĄ”

 

 1. Cel

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

 • promocja oraz wyeksponowanie walorów przyrodniczych i turystycznych wzgórza Ramża

 • promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • dobra zabawa 

 

 1. Organizatorzy:

 • Biegacze Przełajowi

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

 

 1. Termin i miejsce:

 • 17 lipca 2016 r. (niedziela) – Bełk, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - wzgórze Ramża (biuro zawodów przy ulicy Bełkowskiej).

 

Dojazd: kierujemy się na parkingi usytuowane przy ulicy Majątkowej w Bełku (dawny PGR, teren byłej stacji benzynowej). Na ulicy Bełkowskiej będą czekały zaprzęgi konne, które dowiozą uczestników w miejsce zawodów.

 

Trasa nordic walking oraz biegu przełajowego prowadzi ścieżkami leśnymi wzgórza Ramża.

 

Nawierzchnia: leśna, tłuczeń, całkowity brak asfaltu (wyłącznie podbieg do radaru meteorologicznego wyłożony płytami betonowymi). W zależności od pogody – możliwe błoto.

 

Trasa biegu dla dzieci: droga asfaltowa.

 

Dystans:

 • nordic walking – ok. 3,7 km

 • bieg przełajowy – ok. 5 km (I pętla) oraz ok. 10 km (II pętle)

 • bieg dla dzieci – 200 m (rocznik 2011 - 2010), 300 m (rocznik 2009 – 2008 oraz 2007 - 2006), 400 m (rocznik 2005 – 2004)

 1. Uczestnictwo:

 • w biegach dla dzieci mogą brać udział dzieci w kategorii wiekowej: 5-12 lat (rocznik 2011 – 2004), których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 9.00 – 10.30. Uczestnictwo dzieci odbywać się będzie wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych,

 • w zawodach nordic walking oraz biegu przełajowym (I pętla lub II pętle) mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2003 r. i w kolejnych latach

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 17 lipca 2016 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatorów, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu. Zawodnicy, którzy do dnia 17 lipca 2016 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatorów przymocowane do koszulek z przodu

 

 1. Program imprezy:

 

9.00 – 12.00 - weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie zgłoszeń (biuro zawodów)

11:00 – start biegów dla dzieci

12.30 – start do biegu (wszystkie dystanse)

12.40 – start do marszu (prosimy o ustawienie się za biegaczami)

14.00 – wręczenie nagród

 

 1. Klasyfikacje:

 • kategoria kobiet i mężczyzn (nordic walking oraz biegi przełajowe)

 • kategoria dziewczynek i chłopców (biegi dla dzieci)

 

 1. Nagrody:

 • miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają dyplom oraz nagrody niespodzianki

 • wszyscy zawodnicy otrzymają poczęstunek

 • wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowy medal, nagrody niespodzianki oraz poczęstunek, zaś miejsca 1-3 otrzymają dodatkowo dyplom

 1. Zgłoszenia

 

Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem:

 

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/208/ii-bieg-z-rozbojnikiem-ramza.html

 

do dnia 13.07.2016 r. lub w biurze zawodów w dniu biegu, o ile wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany.

 

Obowiązuje limit zgłoszeń:

 

 1. Uczestnik:

 • każdy uczestnik otrzyma numer startowy z agrafkami,

 • uczestnik otrzyma kupon na poczęstunek.

 

 1. Pomiar czasu:

 

Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie odbywa się za pomocą systemu chipów aktywnych. Zawodnik otrzymuje chip w biurze zawodów wraz z numerem startowym. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chip jest zwrotny – należy go oddać na mecie, w przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie sklasyfikowany w końcowych wynikach.

 

 1. Finansowanie:

 • udział w zawodach nordic walking i biegach przełajowych dla pierwszych stu osób (100), które zgłoszą się do biegu za pośrednictwem formularza internetowego, jest bezpłatny. Dla pozostałych osób wysokość opłaty startowej wynosi 10,00 zł.

 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

ul. Palowicka 2

44-230 Bełk

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie

62 8454 1095 2003 0042 5308 0001

Tytułem: Imię i nazwisko zawodnika lub zawodników

 • w sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu zgłoszenia zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych

 • udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny

 • koszty podróży i pobytu ponoszą zawodniczki i zawodnicy

 

 1. Postanowienia końcowe:

 • zawody oraz biegi rozegrane będą bez względu na warunki atmosferyczne

 • uczestnicy zawodów oraz biegów biorą udział na własną odpowiedzialność, a w przypadku dzieci za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów oraz biegów

 • organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia takiego ubezpieczenia leży wyłącznie w gestii uczestników

 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas imprezy

 • uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim

 • uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami

 • uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora

 • uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu

 • uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych

 • uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 • uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu

 • w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego

 • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. W trakcie zawodów oraz biegów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi,

 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

 

 

 

 

 

 

 

do góry