Strona główna/Urząd/Aktualności/Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu

Aktualności 10 Września 2007

W dniu 10 września 2007 r. na podstawie art. 18a oraz 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki–Leszczyn Zarządzeniem Nr 0151/147/2007 powołał Gminną Radę Sportu. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

 1. Opiniowanie: 
  • strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • projektu budżetu w części dotyczącej rozwoju kultury fizycznej,
  • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
  • projektów rocznych programów współpracy Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy i Miasta, dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • projektów decyzji o przyznaniu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
 2. Inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej i sportu oraz pomaganie w ustaleniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłaby Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny
 3. Tworzenie projektów krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w tym klas sportowych w Gminie i Mieście Czerwionka–Leszczyny.
 4. Wspieranie inicjatyw społecznych zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
 5. Współpraca z właściwymi do spraw kultury fizycznej i sportu Komisjami Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 6. Współtworzenie gminnego kalendarza imprez oraz opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje, a dofinansowanych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Rada Sportu składa się z 13 członków powołanych przez Burmistrza,w skład której weszły następujące osoby:

 • Adamczok Michał,
 • Adamczyk Arkadiusz,
 • Burnagiel Agata,
 • Cichoń Michał,
 • Cofalik Andrzej,
 • Derechowski Ryszard,
 • Fojcik Bogdan,
 • Gawlik Janusz,
 • Gorzawski Zenon,
 • Kotwa Bogusław,
 • Paluch Sławomir,
 • Pyszny Stanisław,
 • Szopniewski Mirosław.

Na przewodniczącego Gminnej Rady Sportu Burmistrz powołał Pana Bogusława Kotwę. Na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Rada Sportu wybrała; zastępcę przewodniczącego Pana Michała Cichonia oraz sekretarza Pana Sławomira Palucha. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 4 lata.

do góry