Strona główna/Urząd/Aktualności/Diagnoza potencjału terenów wokół A-1

Diagnoza potencjału terenów wokół A-1

Aktualności 15 Kwietnia 2014

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wspólnie z 7 gminami realizuje projekt pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia było opracowanie dokumentu strategicznego określającego obszar funkcjonalny. Strategia została opracowana przy wykorzystaniu wyników prac związanych z określeniem zakresu przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. Ponadto, na potrzeby opracowania Strategii przeprowadzono szereg prac diagnostycznych polegających na analizie dokumentacji źródłowej (lokalne dokumenty określające uwarunkowania i kierunki rozwoju gmin objętych badaniem, regionalne i krajowe dokumenty związane z kształtowaniem rozwoju obszarów funkcjonalnych, strategie rozwoju subregionu zachodniego województwa śląskiego), zebraniu danych statystycznych opisujących sytuację bieżącą i perspektywy rozwoju gmin, badaniu opinii podmiotów związanych z obszarem, w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. W całym procesie opracowania Strategii współpracowano z menedżerami lokalnymi odpowiedzialnymi za rozwój wymienionych wcześniej jednostek terytorialnych. Dokumenty strategiczne dostępne są na stronie projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki te przyznane zostały w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

.do góry