Strona główna/Urząd/Aktualności/Cyfrowy świat dla seniorów

Cyfrowy świat dla seniorów

Aktualności 13 Maja 2014

Kawiarenki obywatelskie, wyjazdy studyjne, bezpłatne warsztaty to tylko niektóre atrakcje czekające w najbliższym czasie na seniorów – mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skupionych przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od maja do końca roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym realizowany będzie innowacyjny projekt „Senior: enter”.

 

Oprócz zajęć i spotkań, seniorzy z Czerwionki-Leszczyn będą mieli także do dyspozycji pierwszą w Polsce miejską aplikację do bliskiego kontaktu z Urzędem Gminy i Miasta. Uniwersytet Trzeciego Wieku z Czerwionki-Leszczyn wykorzysta w taki sposób nowe technologie. „Dzięki innowacyjnej na skalę kraju aplikacji "Zgłoś problem", nie tylko seniorzy, ale wszyscy mieszkańcy będą mogli zgłosić np. zdewastowane ławki czy wybuch pożaru. Urzędnicy z kolei będą mogli bezpośrednio przesyłać do systemu najważniejsze informacje dotyczące np. bieżących wydarzeń” - zapowiadają inicjatorzy projektu.

Oprócz innowacyjnych zajęć z zakresu ICT i warsztatów obywatelskich, seniorzy odwiedzą też zaprzyjaźniony uniwersytet w Istebnej oraz Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach. „Cały czas przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia, ale niestety miejsc z każdym dniem ubywa. Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, z pewnością jednak każda dodatkowa osoba będzie mogła liczyć na udział w otwartych zajęciach czy kawiarenkach. W czerwcu zorganizujemy także spotkanie w sprawie aplikacji, która powinna być gotowa na początku miesiąca” - wyjaśnia Michał Stokłosa ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Pierwsze spotkanie w ramach kawiarenki obywatelskiej odbędzie się już w maju. Seniorzy będą mogli porozmawiać z burmistrzem Czerwionki-Leszczyn Wiesławem Janiszewskim, w kolejnych kawiarenkach spotykać się będą z przedstawicielami Rady Miejskiej, przedsiębiorcami i działaczami społecznymi. Codziennie w CKE dostępna będzie także kawiarenka internetowa. Z 10 komputerów skorzystać będzie można w godzinach porannych.

Rozszerzenie działalności UTW odbywa się w ramach projektu "Senior: enter" realizowanego przez zajmującej się nowymi mediami Fundacji Media 3.0 oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, a jego wartość wynosi 76 140 zł.

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„Senior: enter”

realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz Fundację Media 3.0 z siedzibą w Rybniku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionka-Leszczynach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 1

Informacje podstawowe

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Uczestniku – oznacza to uczestnika Projektu,

 2. Projekcie – oznacza to projekt pt. „Senior: enter”,

 3. Beneficjencie – oznacza to podmioty realizujące projekt: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (ul. Palowicka 2, 44–230 Bełk) oraz Fundacja Media 3.0 (ul. Powstańców Śląskich 21, 44-200 Rybnik),

 4. Partnerze – oznacza to Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny).

 

§ 2

Przedmiot Regulaminu

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 3

Informacje o Projekcie

 

 1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie partycypacji społecznej osób 60+ oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Czerwionka-Leszczyny poprzez działania aktywizujące grupy seniorów skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 2. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób spełniających kryteria Uczestnika, o których mowa w § 6.

 3. Punkt Informacyjny Projektu mieści się w Biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ulicy Wolności 2
  w Czerwionce-Leszczynach (budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach).

 

§ 4

Zakres wsparcia

 

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

 1. stworzenie strony internetowej i aplikacji „Zgłoś problem”,

 2. prowadzenie programu „Senior.tv”,

 3. spotkania w ramach „Kawiarenki obywatelskiej”,

 4. cykl 7 warsztatów o tematyce: działania obywatelskie, inicjatywa obywatelska, prawa obywatela
  i dostęp do informacji publicznej, technologie ICT w życiu seniora, ICT dla obywatela, Internet jako źródło informacji, planowanie i motywacja w życiu (zajęcia z psychologiem),

 5. wyjazdy studyjne do Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Istebnej (fakultatywne)

 6. wydanie publikacji „Senior: enter, czyli włącz się”,

 7. prowadzenie kawiarenki internetowej.

 

§ 5

Uczestnicy Projektu

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:

 1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 2. seniorzy w wieku 60+.

 

§ 6

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

 1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

 2. wypełnienie i złożenie Karty Zgłoszeniowej zawierającej Deklarację uczestnictwa w projekcie,

 3. podpisanie i złożenie Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 4. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 7

Zasady kwalifikacji Uczestników

 

 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z dwóch osób: Koordynatora Projektu i Opiekuna grupy.

 2. Rekrutacja ma charakter ciągły.

 3. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:

 1. kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 6,

 2. kolejność zgłoszeń (złożenie Karty Zgłoszenia w Punkcie Informacyjnym Projektu),

 1. Beneficjent zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn założył, że płeć nie będzie miała wpływu na dobór osób objętych wsparciem w ramach Projektu.

 2. W przypadku gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę 100 osób utworzona zostanie liczba rezerwowa.

 3. Lista rezerwowa będzie tworzona wg kolejności zgłoszeń (data na Karcie Zgłoszeniowej). Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.

 

§ 8

Obowiązki Uczestnika Projektu

 

 1. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min. 80% spotkań w ramach Projektu.

 2. Uczestnicy mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,

 2. punktualnie przychodzić na spotkania,

 3. poddawać się monitoringowi zgodnie z zasadami, o którym mowa w § 9,

 4. współpracy z Beneficjentem w pełnym zakresie wynikającym z udziału w Projekcie,

 5. bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie.

 

§ 9

Zasady monitoringu Uczestników

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na spotkaniach poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie.

 3. Informacje, o którym mowa w pkt 1 i 2, będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta
  z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako instytucji finansującej działania Projektu.

 

§ 10

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Beneficjenta.

 2. Uzasadnione przypadki, o którym mowa w pkt 1, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników podejmuje Koordynator Projektu.

 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 7.

 

 

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

 2. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Projektu, tj. 31.12.2014r.

 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta wspólnie
  z Partnerem.

 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności to uzasadniających, w szczególności w przypadku zmiany zapisów Projektu.

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należą do Beneficjenta i Partnera.

 

 

 

 

 

 

do góry