Strona główna/Urząd/Aktualności/Charytatywny Leszczyński Bieg Leśny - "Biegniemy dla Kubusia i Alanka"
Aktualności 16 Maja 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w Charytatywnym Leszczyńskim Biegu Leśnym. Tegoroczna edycja biegu odbywa się pod hasłem "Biegniemy dla Kubusia i Alanka".

 

Regulamin Biegu:

 

1.Organizator : Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Czerwionce - Leszczynach

 

2.Cel imprezy : Charytatywny - „Biegniemy dla Kubusia i Alanka”

Popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku

Promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Promocja Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach

 

3.Termin i miejsce:

- 2.06.2018 r. (sobota), godz. 10:00 (SP 1-3), godz. 10:15 (SP 4-6), godz. 10:30 (SP 7, Gimnazjum), godz. 11:00 (Open, ZS, Nordic Walking)

- zbiórka uczestników: Boisko MOSiR w Leszczynach,

ul. Brzozowa, 44-238 Leszczyny

 

4a.Trasa1 (kat. Szkoły Podstawowe - klasy 1-3)

 

Start - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

- 150 m ul. Brzozową

- 250 m ul. Dworcową

- 200 m ścieżką leśną wg mapy

- 150 m ul. Brzozową (koniec pętli)

Ilość pętli - 1

Sumaryczna długość trasy - 750 m

Meta - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

 

4b.Trasa1 (kat. Szkoły Podstawowe - klasy 4-6)

 

Start - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

- 150 m ul. Brzozową

- 250 m ul. Dworcową

- 200 m ścieżką leśną wg mapy

- 150 m ul. Brzozową (koniec pętli)

Ilość pętli - 2

Sumaryczna długość trasy - 1,5 km

Meta - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

 

 

 

4c.Trasa1 (kat. Szkoły Podstawowe - klasa 7, Gimnazja)

 

Start - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

- 150 m ul. Brzozową

- 750 m ul. Dworcową

- 2,3 km ścieżki leśne wg mapy

- 300 m ul. Brzozową (koniec pętli)

Ilość pętli - 1

Sumaryczna długość trasy - 3,5 km

Meta - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

 

4d. Trasa 2 (kat. Open, Zespół Szkół, Nordic Walking)

 

Start - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

- 150 m ul. Brzozową

- 750 m ul. Dworcową

- 4,8 km ścieżki leśne wg mapy

- 300 m ul. Brzozową (koniec pętli)

Ilość pętli - 1

Sumaryczna długość trasy - 6km

Meta - ul. Brzozowa obok boiska MOSiR w Leszczynach

 

Limit czasowy wynosi 60 min

 

5. Program zawodów:

- godz. 9.45 - Rozgrzewka z instruktorem dla kat. SP 1-6

- godz. 10:00 - start biegu w kat. SP 1-3

- godz. 10:15 - start biegu w kat. SP 4-6

- godz. 10:15 - rozgrzewka z instruktorem dla kat. SP 7, Gimnazjum

- godz. 10:30 - start biegu w kat. SP-kl. 7, Gimnazjum

- godz. 10:45 - rozgrzewka z instruktorem dla kat. Open, ZS, Nordic Walking

- godz. 11:00 - start biegu w kat. Open, ZS, Nordic Walking

- godz. 12:00 -Dekoracja zwycięzców, rozdanie pamiątkowych dyplomów

6. Klasyfikacja oraz kategorie:

 

Mężczyźni:

Kobiety:

I kategoria

Open

I kategoria

Open

II kategoria

Zespół Szkół

II kategoria

Zespół Szkół

III kategoria

Gimnazjum, SP

III kategoria

Gimnazjum

IV kategoria

SP 4 - 6

IV kategoria

SP

V kategoria

VI kategoria

SP 1 - 3

Nordic Walking

V kategoria

VI kategoria

SP 1 - 3

Nordic Walking

 

7. Uczestnictwo:

Prawo startu w biegu głównym posiadają wszystkie osoby które:

  • dokonały zgłoszenia internetowego do dnia 27 maja 2018r.

  • dokonały zgłoszenia w biurze zawodów w dniu biegu tj. 2 czerwca 2018r.

  • uiściły opłatę startową, która wynosi: 40 zł (kat. Open, Nordic walking), 10 zł (kat. ZS, Gim., SP)

  • podpisały wymagane oświadczenie o stanie zdrowia dopuszczające do startu.

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica na udział w imprezie sportowej

 

 

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 2.06.2018r.

Biuro czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 do 9.45.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą bezwzględnie okazać dokument tożsamości.

Bieg odbędzie się ścieżkami leśnymi oraz w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, Policji i służb porządkowych.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w

materiałach informacyjnych i reklamowych.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu.

 

8. Zgłoszenia

a) Zgłoszenia przyjmowane będą:

- drogą elektroniczną do dnia 27 maja 2018 roku pod adresem podanym na stronie organizatora - www.zscl.pl

- w dniu biegu tj. 2 czerwca 2018 roku, w biurze zawodów

- liczba uczestników - nieograniczona

- lista startujących zostanie opublikowana na stronie organizatora - www.zscl.pl do dnia 31.05. 2018 r.

 

9. Sposób dokonywania opłaty startowej:

a) Gotówką, w biurze zawodów

Organizator nie wystawia faktury za opłatę startową!!!

 

10. Dekoracje i nagrody:

 

Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach organizatorzy zapewniają puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Najliczniej reprezentowane gimnazjum oraz szkoła podstawowa zostaną nagrodzone pucharem.

Każdy uczestnik biegu, otrzyma pamiątkowy medal

 

11. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizację biegu będzie Mariusz Gorzawski - nauczyciel Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach, Tel. 509533029, muszgor@op.pl oraz Michał Cichoń - z.ca dyr. MOSiR w Czerwionce - Leszczynach, Tel. 696029981

 

12.Zabezpieczenie trasy.

Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona taśmami ostrzegawczymi oraz słupkami ostrzegawczymi.

 

13. Służby porządkowe.

Trasę zabezpieczy 15 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej, które wyznaczy organizator, a także Policja i Straż Miejska.

 

14.Uwagi końcowe:

a) szatnie i prysznice - budynek przy boisku MOSiR w Leszczynach

b) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni,

c) ze względu na ograniczone pole startowe prosimy o szczególną ostrożność w czasie startu,

d) uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

e) organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie imprezy

f) pomiaru czasu dokonuje się ręcznie

g) po biegu organizator zapewnia wodę oraz posiłek regeneracyjny

h) opłata startowa w całości przeznaczona jest na cel charytatywny - "Biegniemy dla Kubusia i Alanka"

15. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

 

16.W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu.

do góry