Strona główna/Urząd/Aktualności/Certyfikat SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE

Certyfikat SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE

Aktualności 18 Października 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny został wyróżniony certyfikatem "Samorządu przyjaznego rodzinie". Certyfikat potwierdza aktywne zaangażowanie gminy w ogólnopolską kampanię "Postaw na rodzinę!".

Organizatorem akcji jest Krakowska Akademia Profilaktyki, a głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji o roli rodziny w chronieniu dziecka przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, bójki, wagary) oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa.

"Samorząd lokalny odgrywa w tej pomocy szczególną rolę, także poprzez realizację zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tworzenie punktów konsultacyjnych, organizowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, wsparcie wypoczynku letniego czy dofinansowanie posiłków dzieci z rodzin dotkniętych problemem, wspieranie lecznictwa odwykowego - to wszystko działania na rzecz rodziny" - wyjaśnia prezes Krakowskiej Akademii Profilaktyki Maciej Zdziarski.


Organizatorzy podkreślają, że więź z rodzicami, a także innymi członkami rodziny, stanowi najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami. Kampania proponuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przekazuje ważne informacje o roli rodziny w profilaktyce i promuje odpowiedzialne rodzicielstwo. Wielu rodziców nie zna najważniejszych potrzeb swoich dzieci. Brakuje im umiejętności wychowawczych i pomysłów na wspólne bycie z dzieckiem. Niektórzy potrzebują tylko prostych podpowiedzi i temu m.in. ma służyć kampania.

Kampania "Postaw na rodzinę" wpisuje się w nurt profilaktyki pozytywnej bazującej na wiedzy o głównych czynnikach chroniących, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiedzę tę wykorzystano w tekstach zawartych w materiałach edukacyjnych i ulotkach, które trafiają do naszych mieszkańców m.in. podczas organizowanych pikników, imprez, spotkań informacyjnych, zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie naszej gminy. Ponadto wiele najnowszych materiałów dystrybuowanych jest za pośrednictwem OPS-u, a także w miejscach, do których mogą trafiać osoby potrzebujące wsparcia.

Zaangażowani w działania mają nadzieję, że udział w kampanii uświadomi rodzicom siłę ich wpływu na dziecko i nauczy doceniania zwykłych codziennych praktyk i gestów, które budują więź między rodzicami a dziećmi i uczą prawdziwego bycia ze sobą.

"Kampania Postaw na rodzinę na trwałe wpisała się w harmonogram działań profilaktycznych podejmowanych w naszej gminie. To jeden z trudnych tematów, o których trzeba mówić, po to, aby dotrzeć do mieszkańców z informacją o możliwości uzyskania wsparcia i sposobach rozwiązywania problemów" - podsumowuje burmistrz W. Janiszewski.

do góry