Strona główna/Urząd/Aktualności/Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o ostatnich możliwościach uzyskania dotacji na inwestycje

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o ostatnich możliwościach uzyskania dotacji na inwestycje

Aktualności 14 Września 2011
Środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013 jest coraz mniej. Jednostki, które nimi dysponowały przeprowadziły już większość naborów wniosków, gdyż niewykorzystane środki z danego okresu programowania należy zwrócić do budżetu UE. Jest jednak jeszcze kilka szans na dotacje do końca tego roku.

Przedsiębiorców z naszego regionu zainteresować powinny dwa programy, do których terminy składania wniosków rozpoczynają się już we wrześniu. Są to:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – dofinansowanie do 60% wartości inwestycji. Ostatni konkurs będzie trwał od 15 września do 7 grudnia 2011 r.
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich" – dofinansowanie do 50% wartości inwestycji. Nabór trwa od 26 września do 7 października.

Na uwagę zasługuje fakt, że szanse pozyskania dotacji w ramach RPO WSL 1.2.4. dla podmiotów gospodarczych z terenów powiatów: wodzisławskiego, rybnickiego i m.Jastrzębie-Zdrój są znacznie większe z uwagi na preferowanie przez Urząd Marszałkowski powiatów o niskim wskaźniku przedsiębiorczości. 

Dodatkowo na szczeblu ogólnopolskim przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje w ramach następujących programów krajowych:

• rozwój działalności eksportowej (działanie 6.1 "Paszport do Eksportu"). Przedsiębiorca
może liczyć na dotację w przedziale od 10 do 200 tys. zł, a dofinansowanie wynosi od 50% do 80% kosztów, zależnie od etapu konkursu. Wydatkami kwalifikowanymi może być np. udział w zagranicznych imprezach targowych, wyszukiwanie partnerów na rynku docelowym. Ostatni konkurs będzie trwał od 20 września do 8 października 2011 r. lub do wyczerpania środków na ten cel;
• wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (działanie 8.2 POIG). Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, który planuje np. stworzenie oprogramowania usprawniającego współpracę między firmami. Dotacja wynosić może od 20 tys. do 2 mln zł i może być przeznaczona na nabycie patentów, licencji, know-how, oprogramowań, sprzętu elektronicznego. Nabór będzie trwał od 19 września do 28 października 2011 r.;
• prowadzenie badań przez firmy (działania 1.4 POIG). Prace badawcze firma może prowadzić sama lub zlecić je specjalistycznej placówce. Wartość dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęcie naboru zaplanowane jest na 29 sierpnia 2011 r.;
• turystykę i agroturystykę (działanie 3.1 PROW). Maksymalnie na ten cel można uzyskać
100 tys. zł, a finansowane jest do 50% kosztów kwalifikowanych;
• tworzenie ułatwień inwestowania w MŚP (działanie 3.3.2 POIG). Dotacje w ramach pomocy doradczej dotyczącej przygotowywania analiz może pokryć połowę tych kosztów;
• wsparcie ochrony własności przemysłowej (działanie 5.4 POIG). Firmy mogą ubiegać się
o dotacje na ochronę swoich wzorów przemysłowych, patentów itd. Dofinansowanie wynosi od 2 tys. do 400 tys. zł.;
• wsparcie tworzenia się grup przedsiębiorców (minimum dziesięciu) wokół pomysłu, idei
(działanie 5.1 POIG). Finansowanie z dotacji wydatków w tym działaniu to nawet 20 mln zł;

Szansą mogą być oszczędności w projektach lub przesunięcia środków z innych konkursów. Osoby otwierające firmę oraz osoby chcące ją rozbudować mogą natomiast już dziś skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek Regionalnych Funduszy Pożyczkowych, wspieranych ze środków budżetu państwa i UE. Dzięki środkom z UE, szeroki wachlarz szkoleń wspierających pracowników firm oferuje także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A działa od 1997 roku, jest instytucją powstałą w ramach Kontraktu Regionalnego dla woj. śląskiego. Agencja od 2000 roku została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Krajowy System Usług to usługi informacyjne, doradcze oraz finansowe świadczone na terenie całej Polski przez sieć ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Oferta KSU adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. realizuje obecnie dwa programy wspierające przedsiębiorczość w naszym regionie. Jest to prowadzenie Punktu Konsultacyjnego od 2008 r. oraz realizacja od 25 maja 2011 r. usługi pilotażowej – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Bezpłatne usługi informacyjne świadczone w Punktach Konsultacyjnych adresowane są do przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Usługi w ramach Punktu Konsultacyjnego to informacje z zakresu:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:
podejmowanie działalności gospodarczej
wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe
wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników
wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności
wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw
rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2.  Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych:
 
charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu
3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:
 
możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
Możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń
4. Inne informacje:
informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Pomoc udzielana w ramach Punktów Konsultacyjnych jest bezpłatna.
Punkt Konsultacyjny mieści się w Żorach przy al. Wojska Polskiego 4 (Hotel "Żory") od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00, tel. 32 435 06 06

Dyżury: 
Wodzisław Śląski (Cech Rzemieślników ul. Zamkowa 5): 13 wrzesień, 11 października, 8 listopada i 13 grudnia od godz. 11:00 do 15:00,
Jastrzębie Zdrój (Urząd Miasta-GCI): 4 październik, 2 listopada, 6 grudnia od godz. 11:00 do 15:00.
 
 
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej to usługa drugi program realizowany przez ARP S.A. i przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MSP. 
 
Jest to usługa częściowo odpłatna, składająca się z dwóch zasadniczych etapów.
Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach. Identyfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.
Etap II – to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.
Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy:
spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.);
organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, itp.);
finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia "zatorem płatniczym", wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).
Przedsiębiorca ponosi 5% kosztów usługi, nie więcej niż 120 zł. Pozostała część usługi finansowana jest ze środków unijnych w formie pomocy de minimis. 

Więcej informacji w siedzibie ARP S.A. lub na www.arpsa.pl, tel 32 435 06 06.
top_baner
do góry