Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Aktualności 30 Czerwca 2014

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni uchwalili absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

 
Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło składając sprawozdanie finansowe z dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy, poinformował o dobrej sytuacji finansowej Czerwionki-Leszczyn. Gmina posiada stabilne dochody własne, które dynamicznie wzrosły od 2010 roku. Wyraźnie spadło zadłużenie - jest na poziomie znacznie poniżej ustawowego progu 60 proc. i wynosi obecnie 31 proc.

„Jesteśmy w momencie bardzo dobrych prognoz dla Czerwionki-Leszczyn, potrzeba jednak konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Warto podkreślić, że Gmina posiada wysoką zdolność inwestycyjną na kolejne lata oraz możliwość pozyskania środków unijnych w kolejnym okresie aplikacyjnym. To efekt rozsądnej polityki budżetowej i kontroli wydatków oraz zadłużenia” - wyjaśnił, składając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, burmistrz W. Janiszewski.

Burmistrz złożył także podziękowania za realizację budżetu - dla kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta – zastępcy, pełnomocnika, sekretarza UGiM, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania burmistrz złożył skarbnikowi za kontrolę finansów Gminy i Miasta oraz trud w realizacji budżetu. Za zrozumienie i zaangażowanie w sprawy finansowe Miasta i Gminy W. Janiszewski podziękował także Radzie Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pala odczytał treść opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2013 rok.

Następnie, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Po dyskusji radnych odbyło się głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, w tym 16 głosowało za, a 3 wstrzymało się od głosu.

Należy podkreślić, że inwestycje realizowane w 2013 roku służą mieszkańcom, zwiększają potencjał gospodarczy Gminy, przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, czy – jak np. w przypadku termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - racjonalizują wydatki budżetowe.

Dzięki dobrej kondycji budżetowej gmina może finansować wiele dodatkowych zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i edukacji. Warto przypomnieć, że w ramach inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych w ubiegłym roku zakończył się remont krytej pływalni i kąpieliska, otwarto Centrum Kulturalno-Edukacyjne, zrealizowano projekt e-administracja w powiecie rybnickim, prowadzono kampanie promocyjną terenów inwestycyjnych, a także rozpoczęto rewitalizację zabytkowego osiedla familoków.

Przeprowadzono także inwestycje finansowane ze środków własnych gminy: m.in. przebudowę i remont budynku Zespołu Szkół nr 1, termomodernizację i remont budynku USC. Miniony rok to także gwałtowne zmiany w ilości i jakości organizowanych wydarzeń kulturalnych – warto przypomnieć, że w 2013 roku mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w koncertach m.in. Maryli Rodowicz, Anny Marii Jopek, Ireny Santor, zespołu Bracia, Lao Che, Happysad, Pustki, a także doskonale bawić się dzięki najlepszym w kraju kabaretom.

 

 

 

do góry