Strona główna/Oświata i kultura/Placówki oświatowe/Przedszkola/Rekrutacja do przedszkoli, na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I- szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:

 • Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 z późn. zm.),
 • Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.)
 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r.

  Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2018/2019.
 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I-szych publicznych szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r.

  Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2018/2019.
 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.
 1. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
  Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:
  1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata;
   2. niepełnosprawność kandydata;
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

   Uchwała Nr XXXV/392/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 2. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
  Zgodnie z zapisami art. 133 ust.1-3 UPO:
  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
  3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.”

   Uchwała Nr XXXIII/369/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Zapisami ww. uchwał organ prowadzący- kryteriom, o których mowa przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Pełną informacje nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli i szkół odpowiednio.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 1/18 618.3KB Plik: Zarządzenie Nr 1/18
pdf Zarządzenie Nr 2/18 581.38KB Plik: Zarządzenie Nr 2/18
pdf Uchwała Nr XXXV/392/17 86.18KB Plik: Uchwała Nr XXXV/392/17
pdf Uchwała Nr XXXIII/369/17 638.82KB Plik: Uchwała Nr XXXIII/369/17
do góry