rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wydział Gospodarowania Odpadami

Naczelnik

Elżbieta Student

tel. (032) 42 959 41

tel. (032) 42 959 33

go.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

go@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Do zadań Wydziału Gospodarowania Odpadami należy
w szczególności:

  • prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy,
  • prowadzenie działań związanych z informacją i edukacją w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy, w tym:

        - potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
        - kosztów poniesionych z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów  
          komunalnych,
        - ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy i miasta,

  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
  •  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu odbioru nieczystości ciekłych,
  •  nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  •  umieszczanie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji między innymi o:

         - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
         - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
         - podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,Zamknij