rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wydział Finansowo-Budżetowy

Główna księgowa

Ewelina Falkiewicz

telefon: (32) 429 59 59

ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

Skarbnik

Zbigniew Wojtyło

telefon: (32) 429 59 73

(32) 429 59 75 - podatki lokalne ,
(32) 429 59 29 - podatki lokalne,
(32) 429 59 74 - księgowość,
(32) 429 59 70 - płace,
(32) 429 59 71 - podatki od środków transportu,
(32) 429 59 25 - księgowość podatkowa,
(32) 429 59 32, 429 59 37- księgowość

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

 1. Referat Podatków: 
  • dokonywanie wymiaru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
  • prowadzenie ewidencji podakowej nieruchomośći dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ewidencji podatku od środków transportowych,
  • przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań dotyczących zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem pomocy publicznej dla podatników będących przedsiębiorcami
  • wykonywanie kontroli podatkowej,
  • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
  • wykonywanie zadań związanych ze zwrotem częsci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • prowadzenie księgowości podatkowej,
  • windykacja zaległości podatkowych, w tym:
   - wystawianie upomnień
   - wystawianie tytułów wykonawczych
  • kontrola terminowości wpłat i rozliczeń zainkasowanych podatków przez inkasentów, 
 2. Referat Finansowo-Budżetowy:
  • opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
  • organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu Gminy,
  •  ewidencja bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów Gminy oprzebiegu tej realizacji,
  • przygotowanie zarządzeń w zakresie finansów Gminy, w tym zarządzeń w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym,
  •  ewidencja zawieranych umów i zleceń w Centralnym Rejestrze Umów,
  • opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków,
  • przyjmowanie sprawozdań jednostkowych, sporządzanie sprawozdań zbiorczych i ich przekazywanie,
  •  prowadzenie spraw związanych z postępowaniami przetargowymi w zakresie obsługi bankowej, zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych,
 3. Referat Księgowości:
  • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy, Urzędu jako jednostki budżetowej oraz Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji,
  • ewidencja, rozliczanie i windykacja należności Urzędu innych niż podatki i opłaty lokalne,
  •  finansowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury– uruchamianie środków i kontrola ich wydatkowania,
  • obsługa kasowa petentów,
  •  kompleksowa obsługa płacowa pracowników urzędu,
  •  ewidencja i windykacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
  •  współudział w korektach i wdrażaniu obowiązujących oraz nowych systemów ewidencji komputerowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem działania wydziału,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w zakresie rachunkowości i finansów,
  • ewidencja i windykacja należności mandatowych,
  •  ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych na dany rok i lata następne,
  • sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu Urzędu,
  •  zapewnienie obsługi finansowo–księgowej dla działającej przy Urzędzie PKZP,
  •  prowadzenie postępowania w zakresie zwrotu opłaty skarbowej.


Zamknij