rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach


ETAP REALIZACJI: REALIZACJA PROJEKTU

O projekcie: Projekt „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 01.01.2014r. – 30.06.2015r.

W projekcie mogą brać udział:

    • organizacje pozarządowe z Czerwionki-Leszczyn, posiadające osobowość prawną i ich przedstawiciele – co najmniej 16 osób, w tym co najmniej 10 kobiet,

    • przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym także przedstawiciele jednostek organizacyjnych, jak MOSiR, OPS, MOK – co najmniej 8 osób, w tym co najmniej 4 kobiety.

Udział w projekcie oznacza uczestniczenie w jednym lub więcej z poniższych działań:

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do udziału w tworzeniu nowych warunków współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przygotowanie tej współpracy będzie złożone z kilku etapów:

Po pierwsze, chcemy przyjrzeć się dotychczasowej współpracy - ocenić, co w relacjach między organizacjami a urzędem jest skuteczne i spełnia potrzeby obu stron. Chcemy też sprawdzić, czego brakuje i co należy rozwijać. W tym celu planujemy spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron, które poprowadzi niezależny ekspert. Tak przeprowadzona diagnoza będzie decydująca dla dalszego przebiegu działań.

Po drugie, zamierzamy stworzyć sześć grup złożonych z przedstawicieli organizacji oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, które wypracują rozwiązania problemów zauważonych na etapie diagnozy. Każda z grup zajmie się jednym z poniższych obszarów:

  1. konsultacje społeczne;

  2. wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych i samorządu;

  3. współpraca finansowa;

  4. współpraca pozafinansowa;

  5. wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych;

  6. wspieranie integracji i współpracy organizacji pozarządowych.

 

Do pracy w wymienionych grupach zapraszamy lokalnych ekspertów – przedstawicieli organizacji pozarządowych znających miejscowe realia. Liczymy, że dzięki temu organizacje będą miały realny wpływ na to, jak będzie wyglądała w przyszłości współpraca urzędu z NGO, m.in. na jakich zasadach będą się odbywały konsultacje czy zlecanie zadań publicznych.

Dodatkowo, w Urzędzie Gminy i Miasta zostanie wskazana osoba odpowiedzialna za wdrażanie przez urząd rozwiązań wypracowanych przez grupy.

Wymiernym efektem pracy grup mają być m.in.:

Przedstawiciele organizacji mogą dołączyć do wskazanych działań na dowolnym etapie. Jednak liczymy na to, że największe możliwości wpływu na kształt współpracy organizacji pozarządowych z administracją w Czerwionce – Leszczynach da Państwu pełny udział w całym procesie planowania, już od momentu tworzenia diagnozy.

Wszystkie działania odbędą się na terenie Czerwionki-Leszczyn (Miejski Ośrodek Kultury).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wymienione działania są efektem partnerskiej współpracy w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” między Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

CRIS jako lider partnerstwa zapewnia m.in. udział bezstronnych ekspertów w pracach grup. Z kolei Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego będzie promował rozwiązania wypracowane w Czerwionce-Leszczynach wśród innych gmin i powiatów naszej części województwa.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez:


LIDER PROJEKTU: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

PARTNER 2 PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik

 

Dokumenty do pobrania:

 

REALIZACJA PROJEKTU


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU
22.06.2015r.

22 czerwca br., w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja podsumowująca ph. „Partycypacja mieszkańców w Subregionie Zachodnim, czyli jak i po co samorząd powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi” dotycząca współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Subregionie Zachodnim.


GENERATOR OFERT ORAZ INSTRUKCJE

GENERATOR


SZKOLENIE Z OBSŁUGI GENERATORA OFERT - Moduł: SPRAWOZDANIA

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 9 czerwca 2015r. o godz. 17.00 do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) na szkolenie z obsługi generatora ofert [moduł: sprawozdania] w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”

Szczególnie na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny na realizację zadań publicznych w roku 2015 i zgodnie z wymogiem konkursów będą rozliczały projekt/dotację poprzez generator.

Ze względu na ograniczoną ilości miejsc (tylko 12) na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 8 czerwca br. – telefonicznie [nr tel. (32) 43 12 251] lub mailowo na adres: ngo@czerwionka-leszczyny.pl


FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
31.05.2015r.

19 organizacji pozarządowych, mnóstwo atrakcji, kilkuset zwiedzających – to krótkie podsumowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który w minioną niedzielę odbył się w Czerwionce

SZKOLENIE Z OBSŁUGI GENERATORA OFERT

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 19 stycznia 2015r. o godz. 16.00 do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3-go Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) na szkolenie z obsługi generatora ofert w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”.

W szczególności na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji, które zamierzają ubiegać się o dotacje w roku 2015.

Ze względu na ograniczoną ilości miejsc na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16 stycznia br. do godz. 12.00 – telefonicznie [nr tel. (32) 43 12 251] lub mailowo na adres: ngo@czerwionka-leszczyny.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
24.11.2014r.

dotyczy zadania: Wykonanie strony internetowej dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 1.12.2014 r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: „Wykonanie strony internetowej dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach””. Po przeanalizowaniu oferty postanowiono powierzyć wykonanie zamówienia firmie PIMEDIA Przemysław Kozok z Siemianowic Śląskich


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
13.11.2014r.

dotyczy zadania: Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 21.11.2014r. do godziny 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie zadania: „Zakup usługi dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań realizacji zadania publicznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego obsługi generatora ofert w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"". Po przeanalizowaniu oferty postanowiono powierzyć wykonanie zamówienia firmie Witkac Sp. z o.o. ze Słupska


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
10.06.2014r.

dotyczy zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika w ramach projektu "Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach".

Warunki udziału oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie:

Do dnia 16.06.2014r. do godziny 10.00 wpłynęły 2 oferty na wykonanie zadania: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach””. Po przeanalizowaniu ofert  i przeliczeniu punktów najkorzystniejszą ofertę przedstawiła: Firma Artystyczno-Techniczno-Usługowa Tadeusz Próba z Ornontowic i postanowiono w/w firmie powierzyć wykonanie zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

                                           

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Zamknij