rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 Zasady, tryb przyznawania, i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 


Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wypłaty stypendiów sportowych oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz współpracuje z Zespołem ds. Stypendiów Sportowych, który opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Burmistrzowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 500 zł.

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.Definicje:

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zarządzeniem nr 628/16 z dn. 12.12.2016r. powołał i określił zadania Zespółu ds. Stypendiów Sportowych. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, wspomagającym rozwój kultury fizycznej i sportu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:


Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXVIII/361/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 13.03.2015 r. poz. 1502)
  2. Uchwała Nr XXVIII/322/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynachzdnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 626/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
  4.  Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 627/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategori i nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sport
  5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 628/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyzdnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania oraz określenia zadań Zespołu ds. Stypendiów Sportowych
  6. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
  7. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu za dany rok kalendarzowym

 


 Zamknij