rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 Zasady, tryb przyznawania, i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe


Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wypłaty stypendiów sportowych oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz współpracuje z Zespołem ds. Stypendiów Sportowych, który opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Burmistrzowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.


Definicje:

 

Pliki do pobrania:


  1. Uchwała Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 10.10.2017 r. poz. 5427)
  2. Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
  3. Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokośći za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu
  4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
  5. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

 


 Zamknij