rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Rady sołeckie i Rady dzielnic

Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw, dzielnic i osiedli.

Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów. Do zadań jednostek pomocniczych należy:

Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd sołectwa oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami sołectw są sołtysi wybierani przez mieszkańców. Do pomocy sołtysom jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Sołeckie, których na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny działa 6.

SołectwoSołtysTelefon
Stanowice Stanisław Breza 504167378
Bełk Jolanta Szejka 606417424
Palowice Karolina Blacha - Cieślik 505080057
Szczejkowice Henryk Fuchs 880723544
Książenice Marek Szczech 602632064
Przegędza Gabriel Breguła 512132051


Dzielnica korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd dzielnicy oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami dzielnic są przewodniczący wybierani przez mieszkańców. Do pomocy przewodniczącym jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Dzielnic. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa ich 6.

Dzielnica Przewodniczący ZarząduTelefon
Leszczyny Osiedle Artur Sola 504967032
Czerwionka Karolinka Jan Tokarz 609740997
Dębieńsko Adam Malik 792861101
Czuchów Adam Karaszewski 501528782
Czerwionka Centrum Marek Paluch 527316853
Leszczyny Stare Leszek Salamon 502283809


Osiedle korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd. Przekazanie mienia może nastąpić wyłącznie na wniosek zebrania ogólnego mieszkańców. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa jedno osiedle. Przedstawicielem osiedla jest przewodniczący wybierany przez mieszkańców, który stoi na czele Rady Osiedlowej, wybranej także przez mieszkańców, która jest organem opiniodawczym.

Osiedle Przewodniczący ZarząduTelefon
Osiedle Malenie Damian Masny 505813333


Zamknij