rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

 

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że do dnia 30 marca 2018r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Do dnia 30 kwietnia 2018r. został wydłużony termin złożenia uproszczonego audytu energetycznego.

Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia    21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.

 

 

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018r. do 2 marca 2018r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wysokość uzyskanego grantu - do 100% kosztów kwalifikowanych na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym 95% stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 5 % stanowić będą środki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.
 
Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje OZE:

Cel - poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnik projektu - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na której zamontowana zostanie instalacja do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Planowany termin złożenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie – do 26 marca 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - wrzesień 2018 r.
 
Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2018 - 2020
 
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
 

Zarządzenie Nr 14 /18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”.

Regulamin

Załącznik nr 1 - Wniosek o udział w projekcie    

Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uproszczonego audytu energetycznego   

Załącznik nr 3 - Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie   

Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie grantu   

Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe   

Załącznik nr 6 - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego źródła energii  

Załącznik nr 7 - Protokół odbioru instalacji odnawialnego źródła energii   

Załącznik nr 8 - Wniosek o rozliczenie grantu   

Załącznik nr 9 -  Sprawozdanie roczne o osiągniętym efekcie ekologicznym   Zamknij