rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu była budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową przy ul. Zwycięstwa w Sołectwie Stanowice. Nowa droga gminna poprowadzona została poprzez grunty rolne w sąsiedztwie działek inwestycyjnych, po śladzie nieutwardzonej drogi, połączonej od  strony południowej z drogą techniczną prowadzącą do autostrady A1. Odwodnienie drogi zostało zrealizowane poprzez ukształtowanie powierzchni w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ wody do wpustów ulicznych. Kanalizacja deszczowa drogi gminnej została włączona do istniejącej sieci.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa stanu, drożności i parametrów technicznych układu drogowej sieci uzupełniającej w Czerwionce-Leszczynach poprzez budowę drogi gminnej łączącej centrum gminy z Autostradą A1.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:


Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
tel. (32) 427 75 43, e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
 
Wartość projektu to kwota 1 008 462,07  zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 857 192,75 zł.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 Zamknij