rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku

Opublikowano: 08/03/2018

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy.

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2018r. W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kosztorysie.

Zarządzenie Nr 83/18 z dnia 8 marca 2018 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 1 października 2018r. o godz. 17.00. W przypadku wyczerpania puli środków przed dniem 1.10.2018r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru ofert zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formach):

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku. 
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja


Zamknij