rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku ...

Opublikowano: 28/02/2018

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Informacja Burmistrza Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U.2016r. poz.1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W terminie od 1 marca 2018 roku do 8 marca 2018 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:sps.n@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, tel. 32  43 12 251.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
Zamknij