rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ...

Opublikowano: 27/02/2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2018 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar IVa):

Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:

organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 14 000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 kwietnia  2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Zarządzenie Nr 63/18 z dnia 23 lutego 2018 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 roku do godz. 15.30:

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  • w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku (Obszar IVa)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2018 roku. 
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja


Zamknij