rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku

Opublikowano: 19/02/2018

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 lutego 2018 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

W terminie od 8 lutego 2017r. do 15 lutego 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pliki do pobrania:

1. - Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  dnia 19 lutego 2018 r.Zamknij