rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 3862/456 o pow. 217 m² położonej w rejonie ul. ks. Pojdy w Leszczynach

Opublikowano: 10/11/2017

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

prawa własności niezabudowanej działki nr 3862/456 o pow. 217 m²

położonej w rejonie ul. ks. Pojdy w Leszczynach

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 3862/456 o powierzchni 217 m², położonej w rejonie ul. ks. Pojdy, obręb Leszczyny, dla której Sąd Rejonowyw Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00112928/1, dział III i IV wolny od wpisów. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się supermarket, duży utwardzony parking oraz w obniżeniu, oddzielony skarpą, ciek wodny; ponadto w niewielkim oddaleniu przebiega droga powiatowa. Parcela w kształcie bardzo wydłużonego trójkąta jest w części utwardzona kostką brukową; w części zagospodarowana zielenią urządzoną. Działka nie ma zagwarantowanego prawnie dostępu do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna a dalej gazowa i CO. Nieruchomość jest obciążona umową najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pod tereny zielone. Umowa ta podlega przejęciu przez nabywcę z mocy art. 678 KC.

Obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą nrIX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. - działka położona jest w terenach usługowych o symbolu planu U przy czym, ze względu na jej kształt i powierzchnię nie może ona zostać odrębnie zagospodarowana. Ponadto parcela znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz na terenie górniczym KWK „Dębieńsko”.

Ze względu na aktualny sposób korzystania z nieruchomości oraz jej kształt, wielkość i lokalizację została ona przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich. Przetarg ogranicza się do właścicieli działek przyległych oznaczonych numerem 4016/330 i 3922/456 położonych w obrębie Leszczyny.

Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł netto.

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 3.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r.

w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach

ul. 3 Maja 36A sala konferencyjna średnia o godz. 10ºº

Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż opodatkowana jest 23% podatkiem od towarów i usług stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do 4 grudnia 2017r. na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy - decyduje data wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla ww. działki.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Gmina Czerwionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach oraz za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Dodatkowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. św. Barbary 6, tel. 32 429 59 94.

Informuje się, że aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy filii urzędu przy al. św. Barbary 6 oraz opublikowane są na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490).

 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest wobec komisji przetargowej:

  a) okazać dowód tożsamości z numerem PESEL,

  b) ponadto w przypadku:

  - małżonków - do czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

  - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

  - pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

  c) złożyć pisemne oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego ogłoszenia (właściwe dla osoby fizycznej lub innego podmiotu, dostępne w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami oraz na stronie internetowej urzędu).

 3. Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 4 grudnia 2017r. W przypadku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu w terminie do 4 grudnia 2017 r. do siedziby Referatu Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami przy al. św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach, pokój nr 7.

 4. Wniesienie wadium w wymaganym terminie jest warunkiem uczestnictwa w przetargu i podlega ono:

  1) zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  2) zwrotowi pozostałym oferentom w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu,

  3) przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez Gminę terminie.

 5. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 6. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlegać będzie zapłacie na wskazany rachunek bankowy Gminy nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 7. Gmina Czerwionka-Leszczyny nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu bądź przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą, za zgodą Gminy, wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

 8. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 9. Nabywca przejmie wszelkie ciężary i pożytki związane z nabyciem własności nieruchomości z dniem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

 10. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 11. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).


Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia
 2. Oświadczenie osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie prawa własności nieruchomości
 3. Oświadczenie podmiotu innegi niż osoby fizyczne przystępującej do przetargu na nabycie prawa własności nieruchomości


Zamknij